แผนสำรองฉุกเฉิน


บริษัทฯ ได้จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น น้ำท่วม  จลาจล  ไฟไหม้ ฯลฯ  โดยบริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากระบบที่ Backup เข้าสู่ External Harddisk, Flash Drive, DVD, Notebook เพื่อสามารถติดตามหนี้ได้โดยไม่หยุดชะงัก ส่วนสถานที่ทำการชั่วคราว บริษัทฯ ได้เลือกห้องประชุมของโรงแรมซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำรองได้ภายใน 6 ชั่วโมงนับจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตนั้น   หรือหากไม่สามารถจะเดินทางไปนอกพื้นที่ได้  พนักงานสามารถขอ password   เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ on web   เพื่อทำงาน ณ สำนักงานได้