พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556