พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

ให้ไว้  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556